Campanya per dotar de lectors de microxip al servei mòbil de manteniment de carreteres i a les patrulles policials

A les carreteres, mentre conduïm, ens podem trobar tant animals domèstics com salvatges.

Ambdós poden ser els detonadors d’accidents que afectin a persones, bens i infraestructures, dificultant la fluïdesa del trànsit.

A diferència dels animals salvatges, tots els animals domèstics són responsabilitat d’alguna persona física o jurídica.

Segons la LLEI 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals de la Generalitat de Catalunya:

  • L'animal de companyia ha d'estar identificat amb un microxip homologat.
  • L'animal ha d'estar censat a l'ajuntament de la ciutat on resideixi de manera habitual com a molt tard tres mesos després del naixement, o 30 dies des de la data d’arribada al domicili.
  • Està totalment prohibit abandonar-lo.
  • Els gossos, els gats i les fures han de portar d'una manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar en què han de constar el nom de l'animal i les dades de la persona que n'és posseïdora o propietària.
  • En cas de desaparició de l'animal, s'ha de comunicar a l'ajuntament dins les primeres 48 hores.

Intervenció policial

En el cas de trobar un animal domèstic implicat a un accident de trànsit, la patrulla actuant ha de poder identificar a totes les parts implicades, i incloure les dades de l’animal i el seu propietari dins l’atestat policial per tal d’ajudar a esclarir quina és la seva part de responsabilitat.

En el cas de trobar un animal extraviat o en d’altres circumstàncies, la policia ha de poder conèixer, sense intermediaris que es lucrin amb la revelació d’aquesta informació, el nom del responsable de l’animal i altres dades com per exemple, si la seva desaparició o sostracció està denunciada.

En el cas de trobar l’animal amb mal estat o èxitus, és molt important posar-se en contacte amb el responsable en el temps més breu possible per que pugui decidir i gestionar personalment, no oblidem que actualment a la majoria de les llars és un membre més de la família.

Si la desaparició de l’animal no s’hagués denunciat, s’hauria d’esbrinar els motius i en conseqüència s’haurien d’iniciar diligències policials tipificades com delicte de maltractament cap els animals en base a que després de l'entrada en vigor de l'última reforma del Codi Penal, de l'1 de juliol del 2015, abandonar un animal domèstic en condicions de perill per a la seva vida o integritat és considerat un delicte.

Parc mòbil de manteniment de carreteres

Durant el seu servei rutinari, de vegades, troben un animal domèstic en mal estat o mort i no disposen de lector de microxip, ni accés directe a la base de dades on consta registrat l’animal.

El que és comú que succeeixi, es que la persona responsable de l’animal no s’assabenti mai del seu destí ja que ningú li comunicarà la seva defunció o bé, se l’avisi massa tard sobre la seva situació i no pugui gestionar com voldria l’ assistència veterinària.

Recull de documents i estudis

Acompanyo aquesta explicació d’un recull de documents i estudis trobats a la pàgina de la DGC de la Generalitat i de la pàgina de la DGT que reflecteixen el gran nombre d’incidents d’aquest tipus.

  • Segons un estudi realitzat pel RACE (Reial Automòbil Club d'Espanya), el 2010 es van produir 3.922 accidents per atropellament de gossos que van provocar danys materials o personals, fet que suposa un 19% més que el 2009.

Del 2006 al 2010 aquest accident ha augmentat un 87%.

  • Segons un estudi presentat per la Direcció General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració del Cos de Mossos d'Esquadra, un 74% dels accidents de trànsit provocats per animals són causats per gossos; la segona espècie causant d’accidents de trànsit relacionats amb animals després del porc senglar.

REVISTA DGT

1.000 accidents amb víctimes en cinc anys 24 agost 2022 - 19:57

Entre el 2016 i el 2020 hi va haver 967 accidents a les carreteres amb persones lesionades, causats per atropellaments d'animals domèstics.

El nombre d'animals domèstics ha crescut considerablement en els darrers deu anys i es calcula que a més del 40% de les llars espanyoles hi ha una mascota.

Per tal de conscienciar sobre les conseqüències dels atropellaments a animals de companyia a les carreteres, la Fundació RACE i Royal Canin han elaborat l'informe 'Animals de companyia i Seguretat Viària', en què analitzen la sinistralitat viària amb animals domèstics involucrats ( gossos i gats) a les vies interurbanes, utilitzant dades de sinistralitat de la DGT i del Departament d'Interior del País Basc.

Segons aquest informe, entre el 2016 i el 2020 es van produir 967 accidents amb persones lesionades causats per atropellaments d'animals domèstics a les vies interurbanes, 866 per atropellaments de gossos i 101 atropellaments de gats.

Així mateix, l'estudi estima que durant el mateix període es van registrar 18.445 accidents de trànsit causats per atropellament d'aquests animals en què hi va haver danys materials (2.762 gossos i 1.032 gats implicats).

https://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2022/08AGOSTO/0824-Atropellos-mascotas.shtml#

1.000 accidentes con víctimas en cinco años

  • Entre 2016 y 2020 hubo 967 accidentes en las carreteras con personas lesionadas, causados por atropellos de animales domésticos

24 AGOSTO 2022

El número de animales domésticos ha crecido considerablemente en los últimos diez años y se calcula que en más del 40% de los hogares españoles hay una mascota.

Con el fin de concienciar sobre las consecuencias de los atropellos a animales de compañía en la carreteras, la Fundación RACE y Royal Canin han elaborado el informe 'Animales de compañía y Seguridad Vial', en el que analizan la siniestralidad vial con animales domésticos involucrados (perros y gatos) en las vías interurbanas, utilizando datos de siniestralidad de la DGT y del Departamento de Interior del País Vasco.

Según este informe, entre 2016 y 2020 se produjeron 967 accidentes con personas lesionadas causados por atropellos de animales domésticos en las vías interurbanas, 866 por atropellos de perros y 101 atropellos de gatos.

Asimismo, el estudio estima que en el mismo periodo se registraron 18.445 accidentes de tráfico causados por atropello de estos animales en los que hubo daños materiales (2.762 perros y 1.032 gatos implicados).

Otro de los objetivos del informe ha sido elaborar un mapa de siniestralidad con los tramos de carretera donde se producen más accidentes con víctimas y con daños materiales producidos por los atropellos de estos animales. Son estos (siniestros ocurridos entre 2016 y 2019):

El riesgo de llevar a un animal suelto dentro del coche

El informe de la Fundación RACE y Royal Canin destaca la importancia de llevar a nuestro animal de compañía bien sujeto cuando viajamos:  "Es vital para evitar daños no solo en el propio animal, sino también para el resto de los ocupantes. Cuando la mascota no va sujeta correctamente, en caso de colisión o solamente ante un frenazo brusco, el impacto contra los elementos del vehículo o contra las personas al salir proyectado podría ser mortal, también para los pasajeros del vehículo", afirma.  Por ejemplo, en caso de choque frontal a 50 km/h, las mascotas sin retención pueden impactar "ejerciendo fuerzas equivalentes a multiplicar hasta por 35 veces su peso". Esto significaría que un perro de 20 kilos de peso impactará con una fuerza superior a la media tonelada.